Algemene voorwaarden Salodak

Dit zijn de algemene voorwaarden van Salodak voor zakelijke of particuliere contracten

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden..

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk, onderhoud of koop en verkoop door ons dakdekkersbedrijf (hierna te noemen Salodak).

1.2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van onze algemene voorwaarden die wij bij elke offerte meesturen.

1.3. Bijzondere van onze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Mondelinge aanbiedingen door Salodak zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd door Salodak.

2.3. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor Salodak door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.

3.2. Elke met ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter onze beoordeling.

3.3. Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen en afbeeldingen e.d. worden niet gekopieerd, niet aan derden ter hand gesteld en ook de inhoud daarvan wordt niet aan derden medegedeeld.

3.4. Indien bij aanbiedingen onzerzijds monsters worden verstrekt, dan wel daarnaar wordt verwezen, dienen die monsters om een indruk te geven van het te leveren product en zijn niet bepalend voor de te leveren samenstelling, kleur en/of kwaliteit

3.5. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. De aanvaarding gebeurt waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische aanvaarding door de opdrachtgever bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever het aanbod mondeling aanvaardt, bevestigt de ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

Artikel 4. Verplichtingen Salodak

4.1. Het uit te voeren werk wordt verricht binnen de in het aanbod vermelde normale werktijden die gelden voor de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

4.2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de die daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.

4.3. Salodak verstrekt de opdrachtgever duidelijke informatie over het lossen van de materialen, zodat de opdrachtgever er voor zorgt dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en de materialen naast het daartoe ingezette voertuig kunnen worden gelost. De ondernemer vermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in zijn aanbod.

4.3. Tijdelijke voorzieningen door de ondernemer aangebracht worden door de ondernemer bij het einde van het werk verwijderd.

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtgever

5.1. De opdrachtgever stelt Salodak in de gelegenheid de materialen af te leveren en het werk te verrichten. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.

5.2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Salodak het werk in schone, veilige en gezonde omstandigheden kan uitvoeren en zal tijdens de uitvoering van het werk actief meewerken aan het voorkomen van werkzaamheden die brand- en/of valgevaar opleveren voor Salodak. De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van het werk geen werkzaamheden opdragen die brand- en/of valgevaar opleveren.

5.3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Salodak tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens; een en ander op aanwijzing van de ondernemer.

5.4. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

5.5. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de opdrachtgever de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

5.6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee voor Salodak verband houdende schade te vergoeden.

5.7. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onder meer: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften; onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; van de overeengekomen beoogde bestemming van het werk afwijkend gebruik.

Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden

6.1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het werk voordoen, doet Salodak hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever. Indien Salodak de opdrachtgever niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist. Eventuele extra kosten die Salodak moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Salodak komt. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

6.2. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom kan de opdrachtgever nadat de overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de aanneemsom. Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Salodak en de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet, waarbij de bewijslast rust op de degene die de aanspraak maakt. Indien de in artikel 7 lid 3 en artikel 21 lid 5 voor veilig werken benodigde voorzieningen c.q. maatregelen ontbreken zal Salodak de opdrachtgever verzoeken deze terstond alsnog te treffen, bij gebreke waarvan Salodak gerechtigd is de voorzieningen c.q. maatregelen te treffen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7. Garantie

7.1. Salodak staat in voor de deugdelijkheid van het door Salodak geleverde werk en is daarvoor alleen aansprakelijk in de navolgende gevallen.

7.2. De ondernemer garandeert de waterdichtheid van de dakbedekkingsconstructie gedurende een periode van 10 jaar. Deze garantie vangt hetzij aan met de ingebruikneming van het werk of onderdelen daarvan indien deze ingebruikneming eerder plaatsvindt dan de oplevering van het werk of onderdelen daarvan dan wel met de oplevering van het werk of onderdelen daarvan.

7.3. Gebreken die onder deze garantie vallen zullen binnen een redelijke termijn na de melding kosteloos door de ondernemer worden verholpen.

7.4. Salodak en de opdrachtgever kunnen schriftelijk een andere garantietermijn overeenkomen. Indien de te leveren en aan te brengen dakbedekkingsconstructie bestemd is voor een kortere termijn dan 10 jaar als waterdichte dakbedekkingsconstructie te dienen, kunnen partijen een kortere termijn overeenkomen.

7.5. Salodak sluit – behoudens de verplichting tot herstel van gebreken die onder garantie vallen- elke aansprakelijkheid uit, waaronder ook die voor letsel- en bedrijfsschade, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden en ondergeschikten van de ondernemer. In geval Salodak door derden wordt aangesproken ter zake van schade, is de opdrachtgever van de ondernemer gehouden de ondernemer te vrijwaren voor dergelijke schadeaanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden en/of ondergeschikten van Salodak.

7.6. De garantieverplichtingen van Salodak worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door de opdrachtgever van de verplichtingen uit de overeenkomst. De opdrachtgever kan pas na volledige betaling van de openstaande facturen, verbeurde renten en kosten aanspraak maken op nakoming van de garantie.

7.7. De opdrachtgever dient Salodak op straffe van verval van aanspraken op garantie schriftelijk aansprakelijk te stellen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek is ontdekt, dan wel door een zorgvuldige opdrachtgever redelijkerwijs ontdekt had behoren te worden, waarna de ondernemer deugdelijk herstel zal uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

7.8. Herstel betekent niet dat de afgegeven garantieperiode wordt verlengd tot langer dan de in dit artikel geregelde periode.

7.9. Salodak sluit elke aansprakelijkheid uit en geeft in afwijking op het bepaalde in dit artikel, geen garantie op (herstel)werk aan door derden uitgevoerd werk noch op (herstel)werk aan door de ondernemer uitgevoerd werk na afloop van de in dit artikel geregelde garantietermijn(en).

Artikel 8. Verzekering

8.1. Opdrachtgever zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, alle werken waarop door ondernemer werkzaamheden worden verricht, met inbegrip van de prestatie van ondernemer op een CAR-polis verzekeren en verzekerd houden tot aan de oplevering van het werk en wanneer er een onderhoudstermijn is overeengekomen, eveneens gedurende de onderhoudstermijn. Op de CAR-polis zullen zijn verzekerd; de nieuwbouw, het werk van opdrachtgever waarin ondernemer zijn werkzaamheden moet inpassen, werkzaamheden door ondernemer en onderaannemers van ondernemer, eigendommen van derden, de op het werk aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk vervaardigd zijn, zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage tot het moment van arriveren op het werk. Bij een opdracht tot renovatiewerk zal opdrachtgever een doorlopende uitgebreide gevarenverzekering voor het desbetreffende opstal verzorgen, die niet ten gevolge van de renovatiewerkzaamheden voor wat betreft de omvang van de dekking is beperkt en waarvan bij eventuele schade geen regres wordt genomen op ondernemer, haar personeel of door ondernemer bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden, hetzij dat voor het werk een CAR -verzekering wordt gesloten waarin zijn meeverzekerd de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, daaronder begrepen alle inventarissen van de opstallen en waarop ondernemer en zijn adviseur(s) zijn meeverzekerd. Salodak zal een adequate aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afsluiten.

Artikel 9. Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven waaronder uitdrukkelijk begrepen staking in de ruimste zin des woords en verhinderingen in welke zin dan ook aan de zijde van leveranciers van Salodak.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Salodak is tegenover de opdrachtgever behoudens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Salodak of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de opdrachtgever zijn opgedragen, toe te rekenen is of voor zijn risico komt, behoudens opzet en/of grove schuld.De opdrachtgever is tegenover Salodak aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

10.2. Klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, zo spoedig mogelijk nadat de opdrachtgever de tekortkomingen heeft ontdekt of redelijkerwijs kon ontdekken. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.

10.3. Geschillen tussen opdrachtgever en ondernemer over de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1. Van toepassing is Nederlands recht.